कोविड-19 की चुनौती पर जगह-जगह भाजपा का सेमिनार

संवादसहयोगी,बाघमारा-सिजुआ:कोविड-19कीचुनौतीऔरप्रधानमंत्रीनरेंद्रमोदीकेनेतृत्वमेंसंकटकामुकाबलाविषयकसंगोष्ठीकाआयोजनशनिवारकोबाघमारावरामपुरमेंकियागया।बाघमाराहाईस्कूलस्थितपार्टीकार्यालयमेंआयोजितसंगोष्ठीमेंविधायकढुलूमहतोनेसेमिनारमेंकहाकिकोरोनासंक्रमणकेदौरानजिसतरहप्रधानमंत्रीनेपूरेदेशमेंएकसेवककीभूमिकाअदाकियाउसेभुलायानहींजासकताहै।हरवर्गकेलोगोंकोराहतपहुंचानेकाउन्होंनेकार्यकिया।अर्थव्यवस्थाकोसंभालनेकेलियेपहलेफेजमें20लाखकरोड़तथादूसरेफेजमें6लाख86हजारकरोड़कीसहायताराशिविभिन्नवर्गोंकोदी।जनधनकेखातेमेंराशि,मजदूरोंकोजनवितरणकेमाध्यमसेअनाजउपलब्धकराया।उन्होंनेअपनेद्वाराकिएगएप्रयासोंकोबतातेहुएकहाकिप्रत्येकपंचायतोंमेंदोसौपरिवारकोसूखाराशन,एकहजारलीटरसैनिटाइजर,एकलाखलोगोंकोमास्कउपलब्धकराया।दूसरेफेजमेंदर्जनोंलोगोंकोआर्थिकसहायताकेसाथआक्सीजन,उनकोअस्पतालभेजनेखानेरहनेकीसुविधामुहैयाकराईगई।

ढुलूनेकहाकिजबसंक्रमणपूरेउफानपरथा,तबविपक्षीघरोंमेंदुबकेहुयेथे।प्रखंडअध्यक्षबच्चूराय,प्रधाननरेशगुप्ता,जीतनभुइयांकेअलावाअशोकमिश्रा,राजूशर्मा,डबलूमहथा,प्रभातमिश्रा,सुनीलरवानी,बलिरामचौहान,वीणाभारती,विपिनठक्कर,बंटीहरि,दिनेशठक्कर,अमितलालआदिमौजूदथे।

सिजुआ:वहींसिनीडीहमंडलभाजपाकीतरफसेरामपुरदुर्गामंदिरपरिसरमेंप्रधानमंत्रीनरेंद्रमोदीकेनेतृत्वमेंसंकटकामुकाबलाकरताराष्ट्रविषयपरआयोजितसंगोष्ठीमेंइससंकटकादृढ़तासेलड़नेकासंकल्पलियागया।वक्ताओंनेकहाकिआपदाकीइसघड़ीसेसकुशलबाहरनिकालनेमेंप्रधानमंत्रीद्वाराउठायागयाकदमजनहितमेंहै।विकटपरिस्थितिमेंभीमास्क,पीपीईकिटसहितअन्यउपयोगीसामग्रियोंकानिर्माण,टीकाकरण,कोरोनाकेकारणअनाथहुएबच्चोंकेलिएआजीवनसहारादेनेकानिर्णयसराहनीयहै।विधायकप्रतिनिधिशत्रुघ्नमहतोनेशत-प्रतिशतटीकाकरणसुनिश्चितकरानेकानिर्देशकार्यकर्ताओंकोदेतेहुएकहाकिकोरोनाकोहरानेकायहीएकमात्रउपायहै।राकेशसिंह,गौरचंदबाउरी,विजयशर्मा,शंकरचौहान,सोनूश्रीवास्तव,कंचनचौरसिया,उत्तमगयाली,अशोकरवानी,मदनपासवान,नागेश्वरपासवानआदिमौजूदथे।